Četvrta nedjelja kroz godinu – 30.1.2022.

Četvrta nedjelja kroz godinu – 30.1.2022.

Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Misna čitanja

Prvo čitanje: Čitanje Knjige proroka Jeremije (Jr 1, 4-5.17-19): U dane Jošijine: Dođe mi riječ Gospodnja: »Prije nego što te oblikovah u majčinoj utrobi, ja te znadoh; prije nego što iz krila majčina izađe, ja te posvetih, za proroka narodima postavih te. Ti bedra svoja sad opaši, ustaj, pa ćeš im govoriti sve što ti ja zapovjedim. Ne dršći pred njima, da ne bih morao učiniti da uzdršćeš pred njima. Danas te, evo, postavljam kao grad utvrđeni, kao stup željezni, ko zidinu brončanu protiv sve zemlje: protiv kraljeva i knezova judejskih, svećenikâ i naroda ove zemlje. I borit će se s tobom, al te neće nadvladati jer ja sam s tobom da te izbavim.« – govori Gospodin. Riječ Gospodnja.

Psalam – Pripjev: Usta će moja razglašivati pomoć tvoju (Ps 71, 1-4a.5-6ab.15ab.17):
1. Tebi se, Gospodine, utječem, ne daj da se ikada postidim! U pravdi me svojoj spasi i izbavi, prikloni uho k meni i spasi me!
2. Budi mi hrid utočišta i čvrsta utvrda spasenja jer ti si stijena i utvrda moja. Bože moj, istrgni me iz ruke zlotvora.
3. Jer ti si, Gospodine, ufanje moje, Gospodine, uzdanje od moje mladosti! Na te se oslanjam od utrobe; ti si mi zaštitnik od majčina krila.

Drugo čitanje: Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima (1Kor 12-31-13, 13): Braćo: Čeznite za višim darima! A evo vam puta najizvrsnijega! Kad bih sve jezike ljudske govorio i anđeoske, aljubavi ne bih imao, bio bih mjed što ječi ili cimbal što zveči. Kad bih imao dar prorokovanja i znao sva otajstva i sve spoznanje; i kad bih imao svu vjeru da bih i gore premještao, a ljubavi ne bih imao – ništa sam! I kad bih razdao sav svoj imutak i kad bih predao tijelo svoje da se sažeže, a ljubavi ne bih imao – ništa mi ne bi koristilo. Ljubav je velikodušna, dobrostiva je ljubav, ne zavidi, ljubav se ne hvasta, ne nadima se; nije nepristojna, ne traži svoje, nije razdražljiva, ne pamti zlo; ne raduje se nepravdi, a raduje se istini; sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi. Ljubav nikad ne prestaje. Prorokovanja? Uminut će. Jezici? Umuknut će. Spoznanje? Uminut će. Jer djelomično je naše spoznanje, i djelomično prorokovanje. A kada dođe ono savršeno, uminut će ovo djelomično. Kad bijah nejače, govorah kao nejače, mišljah kao nejače, rasuđivah kao nejače. A kad postadoh zreo čovjek, odbacih ono nejačko. Doista, sada gledamo kroza zrcalo, u zagonetki, a tada – licem u lice! Sada spoznajem djelomično, a tada ću spoznati savršeno, kao što sam i spoznat! A sada: ostaju vjera, ufanje i ljubav – to troje – ali najveća je među njima ljubav. Riječ Gospodnja.

Drugo čitanje: Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima (1Kor 13, 4-13 – kraća verzija): Ljubav je velikodušna, dobrostiva je ljubav, ne zavidi, ljubav se ne hvasta, ne nadima se; nije nepristojna, ne traži svoje, nije razdražljiva, ne pamti zlo; ne raduje se nepravdi, a raduje se istini; sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi. Ljubav nikad ne prestaje. Prorokovanja? Uminut će. Jezici? Umuknut će. Spoznanje? Uminut će. Jer djelomično je naše spoznanje, i djelomično prorokovanje. A kada dođe ono savršeno, uminut će ovo djelomično. Kad bijah nejače, govorah kao nejače, mišljah kao nejače, rasuđivah kao nejače. A kad postadoh zreo čovjek, odbacih ono nejačko. Doista, sada gledamo kroza zrcalo, u zagonetki, a tada – licem u lice! Sada spoznajem djelomično, a tada ću spoznati savršeno, kao što sam i spoznat! A sada: ostaju vjera, ufanje i ljubav – to troje – ali najveća je među njima ljubav. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja: Gospodin me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje. (Lk 4, 18)

Evanđelje: Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 4, 21-30): U ono vrijeme: Isus progovori u sinagogi: »Danas se ispunilo Pismo što vam još odzvanja u ušima.« I svi su mu povlađivali i divili se milini riječi koje su tekle iz njegovih usta. Govorahu: »Nije li ovo sin Josipov?« A on im reče: »Zacijelo ćete mi reći onu prispodobu: Liječniče, izliječi sam sebe! Što smo čuli da se dogodilo u Kafarnaumu, učini i ovdje, u svom zavičaju.« I nastavi: »Zaista, kažem vam, nijedan prorok nije dobro došao u svom zavičaju. Uistinu, kažem vam, mnogo bijaše udovica u Izraelu u dane Ilijine kad se na tri godine i šest mjeseci zatvorilo nebo pa zavladala velika glad po svoj zemlji. I ni k jednoj od njih nije bio poslan Ilija doli k ženi udovici u Sarfati sidonskoj. I mnogo bijaše gubavaca u Izraelu za proroka Elizeja. I nijedan se od njih ne očisti doli Naaman Sirac.« Čuvši to, svi se u sinagogi napune gnjevom, ustanu, izbace ga iz grada i odvedu na rub brijega na kojem je sagrađen njihov grad da ga strmoglave. No on prođe između njih i ode. Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika

Uvod: Nebeskomu Ocu, koji nam je po svome Sinu otvorio vrata božanskoga života, uputimo svoje molitve:
1. Da Crkva, koju si ti sazdao, nošena snagom Duha Svetoga osluškuje tvoju riječ i životom je vrši, molimo te.
2. Za naše sjemeništarce, bogoslove i sve pripravnike za duhovan zvanja da budu hrabri služitelji tvoje riječi, molimo te.
3. Za sve djelatnike u tvojoj Crkvi, daj im snage da usprkos svih poteškoće budu tvoji svjedoci, molimo te.
4. Da kršćani cijeloga svijeta budu jedinstveni u promicanju istine koju im je objavio Krist Gospodin, molimo te.
5. Da naša župna zajednica bude primjer sebedarne ljubavi prema tebi i ljudima, molimo te.
6. Da naše pokojne uvrstiš u društvo svojih svetih gdje će te bez prestanka slaviti, molimo te.
Molitva: Primi, nebeski Oče naše smjerne prošnje i daj nam zalagati se životom za sve što molimo. Po Kristu Gospodinu našemu.

Četvrta nedjelja kroz godinu – 30.1.2022.

Treća nedjelja kroz liturgijsku godinu – 23.1.2022.

Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje: Čitanje knjige proroka Nehemije (Neh 8, 2-4a. 5-6. 8-10) U one dane: Prvoga dana sedmoga mjeseca svećenik Ezra donese Zakon pred zbor ljudi, žena i sviju koji su bili sposobni da ga razumiju. Na trgu koji je pred Vodenim vratima počeo je čitati knjigu, od ranoga jutra do podneva, pred ljudima, ženama i pred onima koji su bili zreli. Sav je narod pozorno slušao knjigu Zakona. Književnik Ezra stajaše na drvenu besjedištu koje su podigli za tu zgodu. Otvori knjigu naočigled svemu narodu – jer je bio poviše od svega naroda – a kad ju je otvorio, sav narod ustade. Tada Ezra blagoslovi Gospodina, Boga velikoga, a sav narod, podignutih ruku, odgovori: “Amen! Amen!” Zatim su kleknuli i poklonili se pred Gospodinovim, licem do zemlje. I čitahu iz knjige Božjeg zakona po odlomcima i razlagahu smisao da narod može razumjeti što se čita. Potom namjesnik Nehemija, i svećenik i književnik Ezra, i leviti koji poučavahu narod rekoše svemu narodu: “Ovo je dan posvećen Gospodinu, Bogu vašemu! Ne tugujte, ne plačite!” Jer sav narod plakaše slušajući riječi Zakona. I još im reče Nehemija: “Pođite i jedite masna jela, i pijte slatko, i pošaljite dio onima koji nemaju ništa pripremljeno, jer ovo je dan posvećen našem Gospodinu. Ne žalostite se: radost Gospodnja vaša je jakost.” Riječ Gospodnja!

Psalam – Pripjev: Riječi tvoje, Gospodine, duh su i život. (Ps 19, 8-10.15)

1. Savršen je Zakon Gospodnji – dušu krijepi; pouzdano je svjedočanstvo Gospodnje – neuka uči.
2. Prava je naredba Gospodnja – srce sladi; čista je zapovijed Gospodnja – oči prosvjetljuje.
3. Neokaljan strah Gospodnji – ostaje svagda; istiniti sudovi Gospodnji – svi jednako pravedni.
4. Riječi ti usta mojih omiljele i razmišljanje srca moga pred licem tvojim.Gospodine, hridi moja, otkupitelju moj!

Drugo Čitanje: Čitanje Prva poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima (1 Kor 12, 12-30 ili 12, 12-14. 27):  Braćo! Kao što je tijelo jedno te ima mnogo udova, a svi udovi tijela iako mnogi, jedno su tijelo – tako i Krist. Ta u jednom Duhu svi smo u jedno tijelo kršteni, bilo Židovi, bilo Grci, bilo robovi, bilo slobodni. I svi smo jednim Duhom napojeni. Ta ni tijelo nije jedan ud, nego mnogi. Rekne li noga: “Nisam ruka, nisam od tijela”, zar zbog toga nije od tijela? I rekne li uho: “Nisam oko, nisam od tijela”, zar zbog toga nije od tijela? Kad bi sve tijelo bilo oko, gdje bi bio sluh? Kad bi sve bilo sluh, gdje bi bio njuh? A ovako, Bog je rasporedio udove, svaki od njih u tijelu, kako je htio. Kad bi svi bili jedan ud, gdje bio bilo tijelo? A ovako, mnogi udovi – jedno tijelo! Ne može oko reći ruci: “Ne trebam te”, ili pak glava nogama: “Ne trebam vas.” Naprotiv, mnogo su potrebniji udovi tijela koji izgledaju slabiji. A udove koje smatramo nečasnijima, okružujemo većom čašću. I s nepristojnima se pristojnije postupa, a pristojni toga ne trebaju. Nego, Bog je tako sastavio tijelo da je posljednjem udu dao izobilniju čast da ne bude razdora u tijelu, nego da se udovi jednako brinu jedni za druge. I ako trpi jedan ud, trpe zajedno svi udovi; ako li se slavi jedan ud, raduju se zajedno svi udovi. A vi ste tijelo Kristovo i, pojedinačno, udovi. I neke postavi Bog u Crkvi: prvo za apostole, drugo za proroke, treće za učitelje; onda čudesa, onda dari liječenja; zbrinjavanja, upravljanja, razni jezici. Zar su svi apostoli? Zar svi proroci? Zar svi učitelji? Zar svi čudotvorci? Zar svi imaju dare liječenja? Zar svi govore jezike? Zar svi tumače? Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja: Gospodin me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje. (Lk 4, 18)

Evanđelje – Početak svetog Evanđelja po Luki (Lk 1, 1-4; 4, 14-21): Kad već mnogi poduzeše sastaviti izvješće o događajima koji se ispuniše među nama – kako nam to predadoše oni koji od početka bijahu očevici i sluge Riječi – pošto sam sve, od početka, pomno ispitao, naumih i ja tebi, vrli Teofile, sve po redu napisati da se tako osvjedočiš o pouzdanosti svega u čemu si poučen. U ono vrijeme: Isus se u snazi Duha vrati u Galileju te glas o njemu puče po svoj okolici. I slavljen od sviju, naučavaše po njihovim sinagogama. I dođe u Nazaret, gdje bijaše othranjen. I uđe po svom običaju na dan subotni u sinagogu te ustane čitati. Pruže mu Knjigu proroka Izaije. On razvije knjigu i nađe mjesto gdje ¬stoji napisano: »Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza! On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene, proglasiti godinu milosti Gospodnje.« Tada savi knjigu, vrati je poslužitelju i sjede. Oči sviju u sinagogi bijahu uprte u njega. On im progovori: »Danas se ispunilo ovo Pismo što vam još odzvanja u ušima.« Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika – Uvod: S pouzdanjem u Božju dobrotu, i srca otvorena za svaki njegov dar, izrecimo Bogu svoje molitve:
1. Za tvoju Crkvu: da vjerno ide putem Krista i svojim životom svjedoči radosnu vijest spasenja, molimo te.
2. Za papu, biskupe, svećenike i đakone, da vođeni tvojim Duhom budu ustrajni graditelji tvoga Kraljevstva, molimo te.
3. Za sve naše sjemeništarce i bogoslove: da se odano i vjerno pripremaju za sveto svećeništvo, molimo te.
4. Za sve ljude svijeta: da osluškujući svoju savjest odbacuju sve što je nedostojno čovjeka, molimo te.
5. Za našu župnu zajednicu: da ju po ovoj svetoj misi očistiš od svakoga zla i osnažih za dobra djela, molimo te.
6. Za naše pokojne: da ih oslobođene od svakoga duga obdariš darom vječnoga života, molimo te
Molitva: Gospodine, udijeli ovoj svojoj okupljenoj obitelji mudrost razumijevanja tvoje riječi da uvijek spoznajemo tvoju volju i životom je vršimo. Po Kristu Gospodinu našemu…

Četvrta nedjelja kroz godinu – 30.1.2022.

Bogojavljenje – Tri kralja – 6.1.2022.

Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje Knjige proroka Izaije (Iz 60, 1-6): Ustani, zasini, Jeruzaleme, jer dolazi svjetlost tvoja i slava Gospodnja sviće nad tobom! Jer gle, zemlju tmina pokriva i mrklina narode! A tebe Gospodin obasjava i slava se njegova javlja nad tobom. K tvojoj svjetlosti koračaju narodi i kraljevi k sjaju zore tvoje. Očima okruži i promatraj: svi se oni sabiru, k tebi dolaze! Izdaleka ti dolaze sinovi, kćeri ti donose u naručju. Gledat ćeš tad i sjati, igrat će ti srce i širiti se jer k tebi će poteći bogatstvo mora, blago narodâ k tebi pritjecati. Mnoštvo deva prekrit će te, mladih deva iz Midjana i Efe. Svi će iz Sabe dolaziti, donosit će zlato i tamjan i hvale navješćivati Gospodnje. Riječ Gospodnja.

Psalam – Pripjev: Klanjat će se tebi, Gospodine,svi narodi zemlje (Ps 72, 1-2.7-8.10-13):

1. Bože, sud svoj daj kralju i svoju pravdu sinu kraljevu. Nek puku tvojem sudi pravedno,
siromasima po pravici! U danima njegovim cvjetat će pravda i mir velik – sve dok bude mjeseca. I vladat će od mora do mora i od Rijeke do granica svijeta.
2. Kraljevi Taršiša i otokâ nosit će dare, vladari Šabe i Sebe danak donositi.
Klanjat će mu se svi vladari, svi će mu narodi služiti.
3. On će spasiti siromaha koji uzdiše, nevoljnika koji pomoćnika nema; smilovat će se ubogu i siromahu i spasit će život nevoljniku.

Drugo čitanje – Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima (Ef 3, 2-3a.5-6): Braćo: Zacijelo ste čuli za rasporedbu milosti Božje koja mi je dana za vas: objavom mi je obznanjeno otajstvo koje nije bilo obznanjeno sinovima ljudskim drugih naraštaja. Ono je sada u Duhu objavljeno svetim njegovim apostolima i prorocima: da su pogani subaštinici i »sutijelo« i sudionici obećanja u Kristu Isusu – po evanđelju. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije Evanđelja (Mt 2, 2): Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa dođosmo pokloniti se Gospodinu.

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Mateju (Mt 2, 1-12): Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s istoka pojaviše u Jeruzalemu raspitujući se: »Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti.« Kada to doču kralj Herod, uznemiri se on i sav Jeruzalem s njime. Sazva sve glavare svećeničke i pismoznance narodne pa ih ispitivaše gdje se Krist ima roditi. Oni mu odgovoriše: »U Betlehemu judejskome jer ovako piše prorok: ’A ti, Betleheme,zemljo Judina! Nipošto nisi najmanji među kneževstvima Judinim jer iz tebe će izaći vladalac koji će pâsti narod moj – Izraela!’« Tada Herod potajno dozva mudrace i razazna od njih vrijeme kad se pojavila zvijezda. Zatim ih posla u Betlehem: »Pođite«, reče, »i pomno se raspitajte za dijete. Kad ga nađete, javite mi da i ja pođem te mu se poklonim.« Oni saslušavši kralja, pođoše. I gle, zvijezda kojoj vidješe izlazak iđaše pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se povrh mjesta gdje bijaše dijete. Kad ugledaše zvijezdu, obradovaše se radošću veoma velikom. Uđu u kuću, ugledaju dijete s Marijom, majkom njegovom, padnu ničice i poklone mu se. Otvore zatim svoje blago i prinesu mu darove: zlato, tamjan i smirnu. Upućeni zatim u snu da se ne vraćaju Herodu, otiđoše drugim putem u svoju zemlju. Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika – Uvod: Braćo i sestre, nebeski je Otac vodio mudrace s istoka da se poklone njegovu Sinu. Molitvom se obratimo istome Ocu da i mi umijemo prepoznati svjetlo kojim obasjava naš životni put.

1. Za Crkvu: da prosvijetljena Kristom Gospodinom donese svjetlo evanđelja svakom čovjeku i u svima probudi međusobno poštovanje, molimo te.
2. Za sve narode na svijetu: da u Djetetu Isusu upoznaju Spasitelja i poklone mu se u ljubavi, molimo te.
3. Za ljude znanosti i kulture: da – prosvijetljeni Gospodinom – budu svojim djelom poslužitelji dobrote i ljepote Božjega lica, molimo te.
4. Za sve kršćane: da budu sijači radosti, jer su u Isusu susreli Spasitelja, molimo te.
5. Za nas okupljene: da nam ovo bogoslužje pomogne doći do vječnog spasenja i slaviti Boga, Prijatelja i Spasitelja, molimo te.
6. Za naše kod kuća, za one koje bi rado dolazili na sv. misu a ne mogu. Ohrabri ih Gospodine svojom Božanskom riječju. molimo te.
Molitva: S našim prošnjama primi, Gospodine, naše poklonstvo pred tobom. Otvori nam oči vjere da u svim životnim nastojanjima i kušnjama umijemo slijediti svjetlo u kojem nam se ti objavljuješ. Po Kristu Gospodinu našemu.

Četvrta nedjelja kroz godinu – 30.1.2022.

Nedjelja Kristova krštenja – 9.1.2022.

Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje: Prvo čitanje: Čitanje Knjige proroka Izaije (Iz 42, 1-4.6-7): Ovo govori Gospodin: “Evo Sluge mojeg koga podupirem, mog izabranika, miljenika duše moje! Na njega sam svog Duha izlio: on će donijet pravo narodima; vikati neće, neće bučiti, glas mu se neće čut po trgovima; trske napuknute prelomiti neće, stijenja što tek tinja neće ugasiti; po istini on će donijet pravo, neće sustat niti smalaksati, dok na zemlji ne uspostavi pravo. Otoci žude za naukom njegovim. Ja, Gospodin, u pravdi te pozvah, čvrsto za ruku te uzeh; oblikovah te i postavih za Savez narodu, za svjetlost pucima, da otvoriš oči slijepima, da izvedeš sužnja iz zatvora, iz tamnice one što žive u tami.” Riječ Gospodnja.

Psalam – pripjev: Gospodin narod svoj mirom blagoslivlja (29, 1a i 2a. 3ac-4, 3b i 9c-10).

1. Prinesite Gospodinu, sinovi Božji, prinesite Gospodinu slavu imena njegova, poklonite se Gospodinu u svetištu njegovu!
2. Čuj! Gospodin nad vodama, Gospodin nad vodama silnim! Čuj! Gospodin u sili, Gospodin u veličanstvu!
3. Čuj! Bog veličanstveni zagrmje, a u Hramu njegovu svi kliknuše: Slava! Gospodin nad vodama stoluje, stoluje Gospodin – kralj dovijeka!

Drugo čitanje: Čitanje Djela apostolskih (Dj 10, 34-38): U one dane prozbori Petar: “Uistinu shvaćam da Bog nije pristran, nego – u svakom je narodu njemu mio onaj koji ga se boji i čini pravdu. Riječ posla sinovima Izraelovim navješćujući ime evanđelje: mir po Isusu Kristu; on je gospodar sviju. Vi znate što se događalo po svoj Judeji, počevši od Galileje, nakon krštenja koje je propovijedao Ivan: kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom, njega koji je, jer Bog bijaše s njime, prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući sve kojima bijaše ovladao đavao.” Riječ Gospodnja!

Pjesma prije Evanđelja (Usp. Lk 3, 16): Dolazi jači od mene, rekao je Ivan: On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem.

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 3, 15-16.21-22): Narod bijaše u iščekivanju i svi se u srcu pitahu o Ivanu nije li on možda Krist. Zato im Ivan svima reče: »Ja vas, istina, vodom krstim. Ali dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan odriješiti mu remenje na obući. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem.« Kad se krstio sav narod, krstio se i Isus. I dok se molio, rastvori se nebo, siđe na nj Duh Sveti u tjelesnom obličju, poput goluba, a glas se s neba zaori: Ti si Sin moj, ljubljeni! U tebi mi sva milina! Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika – Uvod: Nebeskom Ocu, koji nam je po svome Sinu darovao spasenje i učinio nas svojom ljubljenom djecom, izrecimo svoje molitve.
1. Isuse, milino Očeva, ti si na Jordanu snagom Duha započeo svoje spasiteljsko djelo: daj toga Duha svojoj Crkvi, da te može nasljedovati u spasavanju svijeta, molimo te.
2. Isuse, pravdo Očeva, snagom Duha uspostavljaš Božju pravdu na svijetu: daj da je svi ljudi prihvate, molimo te.
3. Isuse, prijatelju čovjekov, snagom Duha prošao si zemljom i činio dobro: daj i nama svoga Duha, da budemo prijatelji jedni drugima i činimo dobro, molimo te.
4. Isuse, slugo Božji i slugo svih ljudi, snagom Duha služio si ljudima u njihovim potrebama: daj i nama svoga Duha, da se međusobno ljubimo i poslužujemo u svim potrebama, molimo te.
5. Isuse, učitelju dobri, pouči sve naše mlade kako će i na koji način slijediti tebe u tvojoj svetosti i tvojoj dobroti, molimo te.
6. Isuse, nado čovjekova, koji tebe slijede, neće se postidjeti: snagom svoga Duha uvedi naše pokojnike u vječnu domovinu, molimo te.
Molitva: Svemogući Bože, ti nas po svojoj neizmjernoj ljubavi ne ostavljaš u grijehu. Smjerno te molimo, izliječi u nama sve slabo i grješno, obnovi sve dobro i plemenito da bismo mogli ponovno živjeti kao djeca svjetla. Po Kristu Gospodinu našemu.

Četvrta nedjelja kroz godinu – 30.1.2022.

Druga nedjelja po Božiću – 2.1.2022.

Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje: Čitanje knjige Sirahove (Sir 24,1-2.8-12): Čitanje Knjige Sirahove Mudrost se sama slavi i u Bogu se časti i sred puka svog se hvali. Usta svoja otvara u zboru Svevišnjeg i pred njegovom se moći proslavlja. Posred naroda se svog uzvisuje i u punom svetom zboru pobuđuje divljenje i u mnoštvu izabranika ima hvalu i među blagoslovljenima ona se sama ovako blagoslivlje: »Zapovjedi mi Stvoritelj sviju stvari i koji me stvori, odredi mjesto za šator moj i reče: ‘Nastani se u Jakovu i uđi u baštinu Izraelu.’ Prije vjekova, odiskona, on me stvorio i neću prestati dovijeka. Pred njim sam služila u svetom šatoru i potom se nastanila na Sionu. Dao mi je tako spokoj u milome gradu i vlast mi je u Jeruzalemu. Tako se ukorijenih u slavnom narodu, na dijelu Gospodnjem, u baštini njegovoj, i u punom zboru svetih moj je boravak.« Riječ Gospodnja.

Psalam Pripjev Riječ tijelom postade i nastani se među nama (Ps 147,12-15.19-20)

1. Slavi Gospodina, Jeruzaleme, hvali Boga svoga, Sione! On učvrsti zasune vrata tvojih, blagoslovi u tebi tvoje sinove.
2. On dade mir granicama tvojim, pšenicom te hrani najboljom. Besjedu svoju šalje na zemlju, brzo trči riječ njegova.
3. Riječ svoju on objavi Jakovu, odluke svoje i zakone Izraelu. Ne učini tako nijednom narodu: nijednom naredbe svoje ne objavi!

Drugo čitanje: Čitanje poslanice sv. Pavla apostola Efežanima (Ef 1,3-6.15-18): Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, on koji nas blagoslovi svakim blagoslovom duhovnim u nebesima, u Kristu. Tako: u njemu nas sebi izabra prije postanka svijeta da budemo sveti i bez mane pred njim; u ljubavi nas predodredi za posinstvo, za sebe, po Isusu Kristu, dobrohotnošću svoje volje, na hvalu slave svoje milosti. Njome nas zamilova u Ljubljenome. Zato i ja, otkad sam čuo za vašu vjeru u Gospodinu Isusu i za ljubav prema svima svetima, ne prestajem zahvaljivati za vas i sjećati vas se u svojim molitvama: Bog Gospodina našega Isusa Krista, Otac slave, dao vam Duha mudrosti i objave kojom ćete ga spoznati; prosvijetlio vam oči srca da upoznate koje li nade u pozivu njegovu, koje li bogate slave u baštini njegovoj među svetima. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije Evanđelja: Slava tebi, Kriste, propovijedani narodima! Slava tebi, Kriste, vjerovani u svijetu! (Usp. 1Tim 3,16 )

Evanđelje – Početak svetog Evanđelja po Ivanu Iv 1,1-5.9-14): Riječ tijelom postade i nastani se među nama. U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog. Ona bijaše u početku u Boga. Sve postade po njoj i bez nje ne postade ništa. Svemu što postade, u njoj bijaše život i život bijaše ljudima svjetlo; i svjetlo u tami svijetli i tama ga ne obuze. Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet; bijaše na svijetu i svijet po njemu posta i svijet ga ne upozna. K svojima dođe i njegovi ga ne primiše. A onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja: onima koji vjeruju u njegovo ime, koji su rođeni ne od krvi, ni od volje tjelesne, ni od volje muževlje, nego – od Boga. I Riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu njegovu – – slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca – pun milosti i istine. Riječ Gospodnja

Molitva vjernika: Uvod: Ocu nebeskom, koji nam je u svome Sinu darovao puninu milosti i istine, u otvorenosti srca izrecimo svoje molitve:
1. Za Crkvu, zajednicu tvojih vjernika: rasvijetli je svojim Duhom da uvijek znade prepoznati tvoj dolazak i vjerno živjeti tvoju riječ, molimo te.
2. Za pastire Crkve: okrijepi ih snagom Duha Svetoga da svojom riječju dovode ljude k tvojoj Riječi i svojim ih životom predvode u život koji nam ti daruješ, molimo te.
3. Za sve koji još ne prihvatiše tvoj put spasenja: prati ih svojom milošću u njihovom životnom traženju i daj im u Kristu spoznati Svjetlo koje prosvjetljuje svakog čovjeka, molimo te.
4. Za ovu (župnu) zajednicu: mudrošću svoje istine vodi svako naše djelo; obnovi nam radost pripadnosti tvojoj Crkvi te po svjedočanstvu evanđeoske ljubavi budemo svjedoci tvoje blizine svakom čovjeku, molimo te.
5. Pokojnu našu braću i sestre obdari dioništvom u tvojoj nebeskoj slavi, molimo te.
Molitva: Svemogući vječni Bože, u slavljenju otajstva utjelovljenja ti nas obnavljaš svojom milošću i uvodiš u puninu istine. Prati svojim Duhom naše misli i naša djela da uvijek živimo dostojno tvoga dara – Isusa Krista. Koji živi i kraljuje u vijek vjekova.

Četvrta nedjelja kroz godinu – 30.1.2022.

Nova godina – 1.1.2022.

Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje: Čitanje knjige Brojeva (Br 6,22-27): Bog reče Mojsiju: “Reci Aronu i njegovim sinovima: Ovako blagoslivljajte Izraelce govoreći im: Neka te blagoslovi Jahve i neka te čuva! Neka te Jahve licem svojim obasja, milostiv ti bude! Neka pogled svoj Jahve svrati na te i mir ti donese! Tako neka stavljaju moje ime nad sinove Izraelove, i ja ću ih blagoslivljati.” Riječ Gospodnja!

Psalam – Pripjev: Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas. (Ps 67, 2-3.5-6.8)
1. Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, obasjao nas licem svojim, da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, svi puci tvoje spasenje!
2. Nek se vesele i kliču narodi jer sudiš pucima pravedno i narode vodiš na zemlji.
3. Neka te slave narodi, Bože, svi narodi neka te slave! Bog nas blagoslovio! Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

Drugo čitanje: Čitanje poslanice svetog Pavla apostola Galaćanima (Gal 4,4-7): Hoću reći: sve dok je baštinik maloljetan, ništa se ne razlikuje od roba premda je gospodar svega: pod skrbnicima je i upraviteljima sve do dana koji je odredio otac. Tako i mi: dok bijasmo maloljetni, robovasmo počelima svijeta. A kada dođe punina vremena, odasla Bog Sina svoga: od žene bi rođen, Zakonu podložan da podložnike Zakona otkupi te primimo posinstvo. A budući da ste sinovi, odasla Bog u srca vaša Duha Sina svoga koji kliče: “Abba! Oče!” Tako više nisi rob nego sin; ako pak sin, onda i baštinik po Bogu. Riječ Gospodnja!

Pjesma prije Evanđelja: Više puta i na više načina Bog nekoć govoraše očima po prorocima; konačno, u ove dane, progovori nama u Sinu! (Heb 1,1-2)

Evanđelje: Čitanje svetog Evanđelja po Luki – U ono vrijeme (Lk 2,16-21): Pastiri pohite u Betlehem i pronađu Mariju, Josipa i novorođenče gdje leži u jaslama. Pošto sve pogledaše, ispripovjediše što im bijaše rečeno o tom djetetu. A svi koji su to čuli divili se tome što su im pripovijedali pastiri. Marija u sebi pohra¬njivaše sve te događaje i prebiraše ih u svome srcu. Pastiri se zatim vratiše slaveći i hvaleći Boga za sve što su čuli i vidjeli kako im je bilo rečeno. Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus, kako ga je bio prozvao anđeo prije njegova začeća. Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika: Uvod: Braćo i sestre, po rođenju svoga Sina iz krila presvete Djevice Bog je dao novi smisao našemu vremenu i našemu životu. Zajedničkom se molitvom utecimo Bogu prošeci milost darovane novosti.
Obnovi nas, Gospodine, u novosti života.

1. Za Crkvu Božju: da uvijek bude vjerna navjestiteljica tvoga evanđelja i donositeljica Božjega mira i blagoslova svim ljudima, molimo te!
2. Za sve ljude koji upravljaju narodima i državama da se uvijek zalažu za uspostavu evanđeoske pravednosti te tako na čitavom svijetu zavlada mir, molimo te!
3. Za sve koji su pogođeni ratom i progonstvom, da ih svojom milošću osnažiš kako u njima ne bi usahla nada u pravedni mir, molimo te!
4. Za sve nas sabrane na ovu svetu misu, nadahni nas da poput Majke Gospodinove umijemo tvoju riječ čuvati u srcu kako bi ona bila svjetiljka našemu životu, molimo te!
5. Bože, danas započinjemo Novu godinu, u sve dane dok se ona bude brojala blagoslovi naša nastojanja da činimo dobro, molimo te!
6. Za naše pokojne, da ih nagradiš zajedništvom kod nebeskoga stola, molimo te!
Molitva: Gospodine, Bože svemogući, s pouzdanjem u tvoju dobrotu danas započinjemo novo vrijeme što nam ga darivaš. Milošću svojom obaspi naše dane i svojom pomoću prati naša djela da uzmognemo biti pronositelji tvoga mira i graditelji tvoga kraljevstva u svijetu. Po Kristu Gospodinu našemu.