Dvadeset i šesta nedjelja kroz godinu – 25.9.2022.

Dvadeset i šesta nedjelja kroz godinu – 25.9.2022.

Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje Knjige proroka Amosa (Am 6, 1a.4 – 7): Ovo govori Gospodin svemogući: »Jao bezbrižnima na Sionu i spokojnima na samarijskoj gori! Ležeći na bjelokosnim posteljama, na počivaljkama izvaljeni, jedu janjad iz stada i telad iz staje; deru se uza zvuk harfe, izumljuju glazbala ko David, piju vino iz vrčeva i mažu se najfinijim uljem, al za slom Josipov ne mare. Stog će prvi sad biti prognani; umuknut će veselje raskošnika.« Riječ Gospodnja.

Psalam – Pripjev: Hvali, dušo moja, Gospodina! (Ps 146,6c-10)

1. On ostaje vjeran dovijeka, potlačenima vraća pravicu, a gladnima kruha daje.
2. Gospodin oslobađa sužnje, Gospodin slijepcima oči otvara. Gospodin uspravlja prignute, Gospodin ljubi pravedne.
3. Gospodin štiti pridošlice, sirote i udovice podupire, a grešnicima mrsi putove. Gospodin će kraljevati dovijeka, tvoj Bog, Sione, od koljena do koljena.

Drugo čitanje – Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju (1 Tim 6, 11-16): Božji čovječe! Teži za pravednošću, pobožnošću, vjerom, ljubavlju, postojanošću, krotkošću! Bij dobar boj vjere, osvoji vječni život na koji si pozvan i radi kojega si dao ono lijepo svjedočanstvo pred mnogim svjedocima! Zapovijedam pred Bogom koji svemu život daje i pred Kristom Isusom koji pred Poncijem Pilatom posvjedoči lijepo svjedočanstvo: čuvaj zapovijed, neokaljano i besprijekorno, do pojavka Gospodina našega Isusa Krista. Njega će u svoje vrijeme pokazati On, Blaženi i jedini vladar, Kralj kraljevâ i Gospodar gospodarâ, koji jedini ima besmrtnost, prebiva u svjetlu nedostupnu, koga nitko od ljudi ne vidje niti ga vidjeti može. Njemu čast i vlast vjekovječna! Amen. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja: Isus Krist, premda bogat, posta siromašan, da se vi njegovim siromaštvom obogatite (2 Kor 8, 9).

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 16, 19-31): U ono vrijeme: Reče Isus farizejima: »Bijaše neki bogataš. Odijevao se u grimiz i tanani lan i danomice se sjajno gostio. A neki siromah, imenom Lazar, ležao je sav u čirevima pred njegovim vratima i priželjkivao nasititi se onim što je padalo s bogataševa stola. Čak su i psi dolazili i lizali mu čireve. Kad umrije siromah, odnesoše ga anđeli u krilo Abrahamovo. Umrije i bogataš te bu¬de pokopan. Tada u teškim mukama u pa¬klu, podiže svoje oči te izdaleka ugleda Abra¬¬ha¬ma i u krilu mu Lazara pa zavapi: ’Oče Abrahame, smiluj mi se i pošalji Lazara da umoči vršak svoga prsta u vodu i ¬rashla¬di mi jezik jer se strašno mučim u ovom pla¬¬me¬nu.’ Reče nato Abraham: ’Sinko! Sjeti se da si za života primio dobra svoja, a ¬¬tako i Lazar zla. Sada se on ovdje tješi, a ti se mu-čiš. K tome između nas i vas zjapi ¬¬pro¬va¬li¬ja golema te koji bi i htjeli prijeći ¬¬odav¬de k vama, ne mogu, a ni odatle k nama ¬prije¬laza nema.’ Nato će bogataš: ’Molim te onda, oče, pošalji Lazara u kuću oca moga. Imam petero braće pa neka im posvjedoči da i oni ne dođu u ovo mjesto muka.’ Kaže Abraham: ’Imaju Mojsija i Proroke! Njih neka poslušaju!’ A on će: ’O ne, oče Abrahame! Nego dođe li tko od mrtvih k njima, obratit će se.’ Reče mu: ’Ako ne slušaju Mojsija i Prorokâ, ne će povjerovati sve da i od mrtvih tko ustane.’« Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika

Uvod: Sestre i braćo, pomolimo se Bogu, jedinom izvoru dobra, koji želi da svi ljudi uđu u njegovo kraljevstvo.
1. Za Crkvu: da u svim vremenima i okolnostima ostane vjerna Kristovom naučavanju zauzimajući se za prava obespravljenih i odbačenih ljudi, molimo te!
2. Za sve kršćane: da obasjani Božjim svjetlom mogu jasno uvidjeti glavnu životnu zadaću, a to je uspostava sve veće pravednosti i mira među ljudima, molimo te!
3. Za sve ljude: da budu svjesni kako je Bog stvorio zemaljska dobra na korist svima, te da ne budu sebični i neosjetljivi za potrebe svoje braće, molimo te!
4. Za narode koji žive u siromaštvu i oskudici: da im bogati ljudi i razvijene zemlje i narodi pomognu da zadobiju svoje ljudsko dostojanstvo, molimo te!
5. Za sve nas nazočne na ovoj svetoj misi: da u skladu s Božjim planom spasenja živimo u jednostavnosti duha i tijela, molimo te!
6. Za sve naše pokojne: da im ti, Gospodine, budeš vječna nagrada na nebesima za sva dobra koja su tijekom svoga života učinili, molimo te!
Molitva: Svemogući Bože, usliši nam molitve i pomozi da uvijek ži¬vimo dostojni dara spasenja koje si nam podario. Po Kristu, Gospodinu našem.

Dvadeset i šesta nedjelja kroz godinu – 25.9.2022.

Dvadeset peta nedjelja kroz godinu – 18.9.2022.

Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje Knjige proroka Amosa (Am 8, 4-7): Slušajte ovo, vi što gazite potrebnika i satirete uboge u zemlji! Kažete: »Kad li će mlađak proći da prodamo žito, i subota da tržimo pšenicu? Smanjit ćemo efu, povećati šekel da varamo krivim mjerama, da kupimo siromaha za srebro, potrebita za sandale i da prodajemo otražak pod žito.« Zakle se Gospodin ponosom Jakovljevim: »Dovijeka ne ću zaboraviti nijednoga djela vašega.« Riječ Gospodnja.

Psalam – Pripjev: Hvalite Gospodina koji iz gliba vadi siromaha. (Ps 113, 1-2.4-8)

1. Hvalite, sluge Gospodnje, hvalite ime Gospodnje! Blagoslovljeno ime Gospodnje sada i dovijeka!
2. Uzvišen je Gospodin nad sve narode, slava njegova nebesa nadvisuje. Tko je kao Gospodin, Bog naš, koji u visinama stoluje i gleda odozgo nebo i zemlju?
3. Podiže iz prašine uboga, iz gliba vadi siromaha da ga posadi s prvacima, s prvacima svoga naroda.

Drugo čitanje – Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju (1 Tim 2, 1-8): Predragi: preporučujem prije svega da se obavljaju prošnje, molitve, molbenice i zahvalnice za sve ljude, za kraljeve i sve koji su na vlasti, da provodimo miran i spokojan život u svoj bogoljubnosti i ozbiljnosti. To je dobro i ugodno pred spasiteljem našim Bogom, koji hoće da se svi ljudi spase i dođu do spoznanja istine. Jer jedan je Bog, jedan je i posrednik između Boga i ljudi, čovjek – Krist Isus, koji sebe samoga dade kao otkup za sve. To je u svoje vrijeme danosvjedočanstvo, za koje sam ja postavljen propovjednikom i apostolom – istinu govorim, ne lažem – učiteljem narodâ u vjeri i istini. Hoću dakle da muškarci mole na svakome mjestu, podižući čiste ruke bez srdžbe i raspre. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja – Isus Krist, premda bogat, posta siromašan, da se vi njegovim siromaštvom obogatite. (2 Kor 8, 9)

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 16, 1-13): U ono vrijeme: Govoraše Isus svojim učenicima: »Bijaše neki bogat čovjek koji je imao upravitelja. Ovaj je bio optužen pred njim kao da mu rasipa imanje. On ga pozva pa mu reče: ’Što to čujem o tebi? Položi račun o svom upravljanju jer više ne možeš biti upravitelj!’ Nato upravitelj reče u sebi: ’Što da učinim kad mi gospodar moj oduzima upravu? Kopati? Nemam snage. Prositi? Stidim se. Znam što ću da me prime u svoje kuće kad budem maknut s uprave.’ I pozva dužnike svoga gospodara, jednog po jednog. Upita prvoga: ’Koliko duguješ gospodaru mojemu?’ On reče: ’Sto bata ulja.’ A on će mu: ’Uzmi svoju zadužnicu, sjedni brzo, napiši pedeset.’ Zatim reče drugomu: ’A ti, koliko ti duguješ?’ On odgovori: ’Sto korâ pšenice.’ Kaže mu: ’Uzmi svoju zadužnicu i napiši osamdeset.’ I pohvali gospodar nepoštenog upravitelja što snalažljivo postupi jer sinovi su ovoga svijeta snalažljiviji prema svojima od sinova svjetlosti. I ja vama kažem: napravite sebi prijatelje od nepoštena bogatstva pa kad ga nestane da vas prime u vječne šatore. Tko je vjeran u najmanjem, i u najvećem je vjeran; a tko je u najmanjem nepošten, i u najvećem je nepošten. Ako dakle ne bijaste vjerni u nepoštenom bogatstvu, tko li će vam istinsko povjeriti? I ako u tuđem ne bijaste vjerni, tko li će vam vaše dati? Nijedan sluga ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.« Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika

Uvod: Braćo i sestre, pomolimo se svemogućemu Bogu, Ocu svih ljudi, koji nam je podario mnoga dobra i pozvao nas da ih koristimo na njegovu proslavu i svoje spasenje.
1. Svemogući Bože, daj da tvoja Crkva danomice nastavlja djelo koje si joj povjerio te svojim životom i djelovanjem preobražava svijet u tvoje kraljevstvo pravde i ljubavi, molimo te.
2. Svemogući Bože, daj da kršćani našega vremena budu proroci pravde i svjedoci tvoje ljubavi u svijetu opusto¬šenom i izranjenom nemirima, zavišću i nerazumijeva¬njem, molimo te.
3. Svemogući Bože, daj da ova tvoja zajednica nikada ne zaboravi daje dio velike ljudske obitelji i da joj je povje¬rena i duhovna skrb za sve koji su udaljeni od tebe te da bliskost s tobom prihvaća kao zadaću, a ne privilegij u odnosu na druge, molimo te.
4. Svemogući Bože, daj da svi ljudi u evanđelju tvoga Sina prepoznaju istinski put spasenja, molimo te.
5. Svemogući Bože, podari našim pokojnicima život u vječ¬nosti s tobom, molimo te.
Molitva: Bože, Oče svih ljudi, usliši nam molitve i pomozi da hodimo za tobom tako te sav naš život i djelovanje budu tvoja pro¬slava među ljudima. Po Kristu, Gospodinu našem.

Dvadeset i šesta nedjelja kroz godinu – 25.9.2022.

Dvadeset četvrta nedjelja kroz godinu – 11.9.2022.

Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje Knjige Izlaska (Izl 32, 7-11.13-14): U one dane: Progovori Gospodin Mojsiju: »Požuri se dolje! Narod tvoj, koji si izveo iz zemlje egipatske, pošao je naopako. Brzo su zašli s puta koji sam im odredio. Napravili su sebi tele od rastopljene kovine, preda nj pali ničice i žrtve mu prinijeli uz poklike: ’Ovo je bog tvoj, Izraele, koji te izveo iz zemlje egipatske!’ Dobro vidim«, reče dalje Gospodin Mojsiju, »da je ovaj narod tvrde šije. Pusti sada neka se gnjev moj na njih raspali da ih istrijebim, a od tebe ću učiniti velik narod.« Mojsije pak zapomagao pred Gospodinom, Bogom svojim, i govorio: »Gospodine! Čemu da gnjevom plamtiš na svoj narod koji si izveo iz zemlje egipatske snagom velikom i rukom jakom! Sjeti se Abrahama, Izaka i Izraela, slugu svojih, kojima si se samim sobom zakleo i obećao im: ’Razmnožit ću vaše potomstvo kao zvijezde na nebu i svu zemlju ovu što sam obećao dat ću vašem potomstvu i ona će zavazda biti njihova baština.’« I ražali se Gospodin pa ne učini zlo kojim se bijaše zaprijetio svome narodu. Riječ Gospodnja.

Psalam – Pripjev: Ustat ću i poći k ocu svome! (Ps 51, 3-4.12-13.17.19)

1. Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome, po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje! Operi me svega od moje krivice, od grijeha me mojeg očisti!
2. Čisto srce stvori mi, Bože, i duh postojan obnovi u meni! Ne odbaci me od lica svojega i svoga svetog duha ne uzmi od mene!
3. Otvori, Gospodine, usne moje, i usta će moja navješćivati hvalu tvoju. Žrtva Bogu duh je raskajan, srce raskajano, ponizno, Bože, ne ćeš prezreti.

Drugo čitanje – Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju (1 Tim 1,12-17): Predragi: Zahvalan sam onome koji mi dade snagu – Kristu Isusu, Gospodinu našemu – jer me smatrao vrijednim povjerenja, kad u službu postavi mene koji prije bijah hulitelj, progonitelj i nasilnik. Ali pomilovan sam jer sam to u neznanju učinio, još u nevjeri. I milost Gospodina našega preobilovala je zajedno s vjerom i ljubavlju, u Kristu Isusu. Vjerodostojna je riječ i vrijedna da se posve prihvati: Isus Krist dođe na svijet spasiti grešnike, od kojih sam prvi ja. A pomilovan sam zato da na meni prvome Isus Krist pokaže svu strpljivost i pruži primjer svima koji će povjerovati u njega za život vječni. A Kralju vjekova, besmrtnome, nevidljivome, jedinome Bogu čast i slava u vijeke vjekova. Amen. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja: Bog je u Kristu svijet sa sobom pomirioi položio u nas riječ pomirenja. (2 Kor 5,19)

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 15,1-10 – kraća verzija): U ono vrijeme: Okupljahu se oko Isusa svi carinici i grešnici da ga slušaju. Stoga farizeji i pismoznanci mrmljahu: »Ovaj prima grešnike, i blaguje s njima.« Nato im Isus kaza ovu prispodobu: »Tko to od vas, ako ima sto ovaca pa izgubi jednu od njih, ne ostavi onih devedeset i devet u pustinji te pođe za izgubljenom dok je ne nađe? A kad je nađe, stavi je na ramena sav radostan pa došavši kući, sazove prijatelje i susjede i rekne im: ’Radujte se sa mnom! Nađoh ovcu svoju izgubljenu.’ Kažem vam, tako će na nebu biti veća radost zbog jednog obraćena grešnika negoli zbog devedeset i devet pravednika kojima ne treba obraćenja. Ili koja to žena, ima li deset drahma pa izgubi jednu drahmu, ne zapali svjetiljku, pomete kuću i brižljivo pretraži dok je ne nađe? A kad je nađe, pozove prijateljice i susjede pa će im: ’Radujte se sa mnom! Nađoh drahmu što je bijah izgubila.’ Tako, kažem vam, biva radost pred anđelima Božjim zbog jednog obraćena grešnika.« Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika

Uvod: Bog nam neprestano iskazuje svoje milosrđe i poziva nas da ga i u tome nasljedujemo. Molimo ga da nam podari svoga Duha obraćenja i blagosti, kako bismo bili istinski Kristovi učenici.
1. Za Crkvu: da uvijek širi Božje darove te bude otvorena prema svim ljudima, osobito onima koji traže spasenje, molimo te!
2. Za papu, biskupe i svećenike: da uvijek budu spremni tražiti izgubljene duše i pomoći im na životnom putu povratka u kuću Očevu, molimo te!
3. Za sve ljude: da unatoč svojim slabostima i grešnosti nikada ne posumnjaju u Božje milosrđe, već da smognu snage za povratak Bogu koji ih zove i traži, molimo te!
4. Za sve kršćane: da budu Bogu zahvalni za sakrament ispovijedi, jer u njemu nalazimo duhovni mir i pomirenje s Bogom i ljudima, molimo te!
5. Za sve nas nazočne na ovoj svetoj misi: da uvijek budemo Bogu zahvalni za sve što nam je udijelio i da ne zaboravimo svoje vjerničke dužnosti, molimo te!
6. Za sve naše pokojne očeve i majke, braću i sestre, rodbinu i prijatelje: da ih ispuniš svojom ljubavlju i dobrotom i obdariš vječnim životom, molimo te!
Molitva: Svemogući Bože, usliši nam prošnje i podari milost da uvi¬jek hodimo putem tvojih zapovijedi, kamo nas je poveo Krist Gospodin. Koji živi i karljuje u sve vijeke vjekova.

Dvadeset i šesta nedjelja kroz godinu – 25.9.2022.

Dvadeset i treća nedjelja kroz godinu – 4.9.2022.

Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje Knjige Mudrosti (Mudr 9, 13-18b): Tko od ljudi može spoznati Božju namisao i tko će se domisliti što hoće Gospodin? Plašljive su misli smrtnika i nestalne su naše namisli. Jer propadljivo tijelo tlači dušu i ovaj zemljani šator pritiskuje um bremenit mislima. Mi jedva nagađamo što je na zemlji i s mukom spoznajemo i ono što je u našim rukama: a što je na nebu, tko će istražiti? Tko bi doznao tvoju volju da ti nisi dao mudrosti i da s visine nisi poslao Duha svoga svetoga? Samo tako su se poravnale staze ljudima na zemlji i samo su tako naučili ljudi što je tebi milo i spasili se tvojom mudrošću. Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam – Pripjev: Gospodine, ti nam bijaše okrilje od koljena do koljena. (Ps 90, 3-6.12-14.17)

1. Smrtnike u prah vraćaš i veliš: »Vratite se, sinovi ljudski!« Jer je tisuću godina u očima tvojim ko jučerašnji dan koji je minuo i kao straža noćna.
2. Razgoniš ih ko jutarnji san, kao trava su što se zeleni: jutrom cvate i sva se zeleni, a uvečer već se suši i vene.
3. Nauči nas dane naše brojiti da steknemo mudro srce. Vrati se k nama, Gospodine! Ta dokle ćeš? Milostiv budi slugama svojim!
4. Jutrom nas nasiti smilovanjem svojim da kličemo i da se veselimo u sve dane! Dobrota Gospodina, Boga našega, nek bude nad nama! Daj da nam uspije djelo naših ruku, djelo ruku naših nek uspije!

Drugo čitanje – Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filemonu (Flm 9b-10.12-17): Predragi: Ja, Pavao, starac, a sada i sužanj Krista Isusa, molim te za svoje dijete koje rodih u okovima, za Onezima, negda tebi nekorisna, a sada i tebi i meni veoma korisna. Šaljem ti ga – njega, srce svoje. Htjedoh ga zadržati kod sebe da mi mjesto tebe posluži u okovima evanđelja. Ali ne htjedoh preko tvoje volje da ne bi tvoja dobrota bila od nevolje, nego od dobre volje. Možda baš zato bî za čas odijeljen da ga dobiješ zauvijek – ne kao roba, nego više od roba, kao brata ljubljenoga, osobito meni, a koliko više tebi, i po tijelu i po Gospodinu. Smatraš li me dakle drugom, primi ga kao mene. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja – Licem svojim obasjaj slugu svoga i nauči me pravilima svojim (Ps 119, 135):

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 14, 25-33): U ono vrijeme: S Isusom je putovalo silno mnoštvo. On se okrene i reče im: »Dođe li tko k meni, a ne mrzi svog oca i majku, ženu i djecu, braću i sestre, pa i sam svoj život, ne može biti moj učenik! I tko ne nosi svoga križa i ne ide za mnom, ne može biti moj učenik! Tko od vas, nakan graditi kulu, neće prije sjesti i proračunati troškove ima li čime dovršiti: da ga ne bi – pošto već postavi temelj, a ne mogne dovršiti – počeli ismjehivati svi koji to vide: ’Ovaj čovjek poče graditi, a ne može dovršiti!’ Ili koji kralj kad polazi da se zarati s drugim kraljem, neće prije sjesti i promisliti može li s deset tisuća presresti onoga koji na nj dolazi s dvadeset tisuća? Ako ne može, dok je onaj još daleko, poslat će poslanstvo da zaište mir. Tako dakle nijedan od vas koji se ne odrekne svega što posjeduje, ne može biti moj učenik.« Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika

Uvod: Okupljeni oko Gospodina na ovome slavlju kao zajednica onih koji ga nasljeduju molimo ga da nam nikad ne uskrati svoje pomoći.
1. Za Crkvu: da nadahnuta Duhom Svetim znade s pažnjom i ljubavlju pristupiti svakom čovjeku i navijestiti mu radosnu vijest spasenja, molimo te!
2. Za papu, biskupe i svećenike: da evanđelje koje riječima naviještaju, životom svjedoče i da tako pomognu svima što bolje svjedočiti da su Kristovi učenici, molimo te!
3. Za sve kršćane: da uvijek budu svjesni činjenice da se ništa velikoga ne može učiniti u životu, bez spremnosti na žrtvu i odricanje, molimo te!
4. Za nas nazočne na ovoj svetoj misi i cijelu našu župu: da uvijek budemo Bogu zahvalni za sve što nam je udijelio i da ne zaboravimo svoje vjerničke dužnosti, molimo te!
5. Za djecu i mlade koji će ovih dana započeli novu školsku i vjeronaučnu godinu: neka ih tvoja milost, prati; zagovor nebeske majke i ostalih svetih zaštitnika čuva, da budu dobra djeca u crkvi, u školi i na svakom drugom mjestu, molimo te!
6. Za naše pokojne očeve i majke, braću i sestre, rodbinu i prijatelje: da ih Božja ljubav očisti od grijeha i učini dostojnima Božjega kraljevstva, molimo te!
Molitva: Kriste Gospodine, usliši naše molitve i daj da osnaženi za¬jedništvom s tobom odvažno hodimo kroz iskušenja ze¬maljskoga života te prispijmo sretnoj vječnosti. Koji živiš i kraljuješ u sve vijeke vjekova.

Dvadeset i šesta nedjelja kroz godinu – 25.9.2022.

Dvadesetdruga nedjelja kroz godinu – 28.8.2022.

Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje Knjige Sirahove (Sir 3, 17-18.20.28-29): Sine moj, budi krotak u poslu svojem, i bit ćeš voljeniji nego onaj koji darove dijeli. Što si veći, to se većma ponizi i naći ćeš milost u Gospodina. Iako je velika moć u Gospodina, on prima počast poniznih. Nema lijeka bolesti oholnikâ, jer se opačina u njima ukorijenila. Srce razborita čovjeka razmišlja o izrekama,i pažljivo uho želja je mudračeva. Riječ Gospodnja.

Psalam – Pripjev: U dobroti, Bože, ti si pripravio dom siromahu. (Ps 68, 4-5ac.6-7ab.10-11)
1. Pravedni neka se raduju, neka klikću pred Bogom, neka kliču od radosti. Pjevajte Bogu, slavite mu ime! Ime mu je Gospodin!
2. Otac sirota, branitelj udovica, Bog je u svom svetom prebivalištu. Napuštene Bog će okućiti, sužnje izvesti na sretnu slobodu.
3. Dažd obilan pustio si, Bože, na baštinu svoju, okrijepio je umornu. Stado se tvoje nastani u njoj, u dobroti, Bože, ti je pripravi siromahu.

Drugo čitanje – Čitanje Poslanice Hebrejima (Hebr 12,18-19.22-24a): Braćo: Niste pristupili opipljivoj gori i usplamtjelu ognju, ni mraku, tami i vihoru, ni ječanju trublje i tutnjavi riječî. – Koji su je slušali, zamoliše da im se više ne govori. – Nego, vi ste pristupili gori Sionu i gradu Boga živoga, Jeruzalemu nebeskom, nebrojenim tisućama anđela, svečanom skupu, Crkvi prvorođenaca zapisanih na nebu, Bogu, sucu sviju, dusima savršenih pravednika i posredniku novog Saveza – Isusu. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja – Uzmite jaram moj na sebe, govori Gospodin, i učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca (Mt 11, 29ab).

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 14,1.7-14): Jedne subote Isus dođe u kuću nekoga prvaka farizejskog na objed. Promatrajući kako uzvanici biraju prva mjesta, kaza im prispodobu: »Kada te tko pozove na svadbu, ne sjedaj na prvo mjesto da ne bi možda bio pozvan koji časniji od tebe, te ne dođe onaj koji je pozvao tebe i njega i ne rekne ti: ’Ustupi mjesto ovome.’ Tada ćeš, postiđen, morati zauzeti posljednje mjesto. Nego kad budeš pozvan, idi i sjedni na posljednje mjesto pa, kada dođe onaj koji te pozvao, da ti rekne: ’Prijatelju, pomakni se naviše!’ Bit će ti to tada na čast pred svim sustolnicima, jer – svaki koji se uzvisuje, bit će ponižen, a koji se ponizuje, bit će uzvišen.« A i onome koji ga pozva, kaza: »Kad priređuješ objed ili večeru, ne pozivaj svojih prijatelja, ni braće, ni rodbine, ni bogatih susjeda, da ne bi možda i oni tebe pozvali i tako ti uzvratili. Nego kad priređuješ gozbu, pozovi siromahe, sakate, hrome, slijepe. Blago tebi jer oni ti nemaju čime uzvratiti. Uzvratit će ti se doista o uskrsnuću pravednih.« Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika

Uvod: Braćo i sestre, okupljei na gozbi Kristove ljubavi, u oniznoj molitvi izručimo nebeskomu Ocu svoje živote i svoje potrebe:
1. Za Crkvu: da svi njezini članovi budu uvijek vjerni Kristu, osobito onda kad trebaju pomoći poniznima i malenima, siromašnima i prezrenima, molimo te!
2. Za sve ljude: da im znanstveni i tehnički napredak ne pomuti ljestvicu životnih vrednota, već da se pametno služe zemaljskim dobrima i da postignu vječne vrednote, molimo te!
3. Za sve one koji su na vlasti: da tu svoju zadaću koja im je od Boga i naroda povjerena vrše mudro i odvažno, na dobrobit svih a posebno najugroženijih ljudi, molimo te!
4. Za nas nazočne na ovoj svetoj misi i cijelu našu župu: da uvijek budemo Bogu zahvalni za sve što nam je udijelio i da ne zaboravimo svoje obveze prema Bogu, Crkvi, Domovini i svome hrvatskom narodu, molimo te!
5. Za djecu i mlade: neka ih tvoja milost prati, da budu uvijek dobri u svim životnim prilikama i na svakom mjestu, molimo te!
6. Za sve naše pokojne: da ih tvoja neizmjerna ljubav, očisti od svake zloće i učini dionicima tvoje vječnosti, molimo te!
Molitva: Bože, po poslušnosti svoga Sina dao si nam primjer pouzdanja u tebe. Usliši nam smjerne molitve i daj nam spoznati da je put evanđelja put radosnoga služenja. Po Kristu Gospodinu našemu.

Dvadeset i šesta nedjelja kroz godinu – 25.9.2022.

Dvadeset i prva nedjelja kroz godinu – 21.8.2022.

Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje Knjige proroka Izaije (Iz 66, 18-21): Ovo govori Gospodin: »Ja dobro poznajem njihova djela i namjere njihove. Dolazim da saberem sve puke i jezike, i oni će doći i vidjeti moju slavu! Postavit ću im znak i poslat ću preživjele od njih k narodima u Taršiš, Put, Lud, Mošek, Roš, Tubal i Javan – k dalekim otocima koji nisu čuli glasa o meni ni vidjeli moje slave – i oni će navješćivati slavu moju narodima. I dovest će svu vašu braću između svih naroda kao prinos Gospodinu – na konjima, na bojnim kolima i nosilima, na mazgama i jednogrbim devama – na svetu goru svoju u Jeruzalemu« – govori Gospodin – »kao što sinovi Izraelovi prinose prinos u čistim posudama u domu Gospodnjem. I uzet ću sebi između njih svećenike, levite« – govori Gospodin. Riječ Gospodnja.

Psalam – Pripjev: Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje! (Ps 117, 1-2)
1. Hvalite Gospodina, svi puci, slavite ga, svi narodi!
2. Silna je prema nama ljubav njegova i vjernost Gospodnja ostaje dovijeka!

Drugo čitanje – Čitanje Poslanice Hebrejima (Heb 12, 5-7.11-13): Braćo: Zar ste zaboravili opomenu koja vam je kao sinovima upravljena: Sine moj, ne omalovažavaj stege Gospodnje i ne kloni kad te on ukori. Jer koga Gospodin ljubi, onoga i stegom odgaja, šiba sina koga voli. Poradi vašega odgajanja trpite. Bog s vama postupa kao sa sinovima: a ima li koji sin kojega otac stegom ne odgaja? Isprva se doduše čini da nijedno odgajanje nije radost, nego žalost, ali onima koji su njime uvježbani poslije donosi mironosni plod pravednosti. Zato uspravite ruke klonule i koljena klecava, poravnite staze za noge svoje da se hromo ne iščaši, nego, štoviše, da ozdravi. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja: Ja sam put i istina i život, govori Gospodin: nitko ne dolazi Ocu osim po meni (Iv 14, 6).

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 13, 22-30): U ono vrijeme: Isus je prolazio i naučavao gradovima i selima. Reče mu tada netko: »Gospodine, je li malo onih koji se spasa-vaju?« A on im reče: »Borite se da uđete na uska vrata jer mnogi će, velim vam, tražiti da uđu, ali neće moći. Kada gospodar kuće ustane i zaključa vrata, a vi stojeći vani počnete kucati na vrata: ’Gospodine, otvori nam!’, on će vam odgovoriti: ’Ne znam vas odakle ste!’ Tada ćete početi govoriti: ’Pa mi smo s tobom jeli i pili, po našim si trgovima naučavao!’ A on će vam reći: ’Kažem vam: ne znam odakle ste. Odstupite od mene, svi zlotvori!’Ondje će biti plač i škrgut zubi kad ugledate Abrahama i Izaka i Jakova i sve proroke u kraljevstvu Božjem, a sebe vani, izbačene. I doći će s istoka i zapada, sa sjevera i juga i sjesti za stol u kraljevstvu Božjem. Evo, ima posljednjih koji će biti prvi, ima i prvih koji će biti posljednji.« Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika

Uvod: Braćo i sestre, okupljeni u zajedništvu Crkve, pouzdanom se molitvom obratimo nebeskomu Ocu:
1. Svoju Crkvu obdari mudrošću Duha Svetoga da raspoznaje tvoju riječ i vjerno je naviješta, molimo te!
2. Za sve tvoje vjernike: pomozi im da se slobodno predaju tvome naumu spasenja, molimo te!
3. Za sve ljude koje je zasjenila sumnja u vjeri, razbudi ih snagom svoje riječi, da ti se svim srcem vrate, molimo te
4. Za nas sabrane na ovoj svetoj misi, utišaj naše protivljenje tvojoj očinskoj volji i obdari nas darom radosnoga posluha, molimo te!
5. Naš narod želi na svojim životnim prostorima živjeti slobodno: da bi to postigli pošalji im Duha slobode, molimo te.
6. Naši pokojnici živeći ovdje na zemlji molili su se za vječni život, da bi ga postigli udijeli Duha posvetitelja, molimo te.
Molitva: Bože, ljubitelju ljudi, ti si nam u svome Sinu otvorio vrata vječnoga života. Daj da, spoznajući snagu njegova križa, s radošću prihvatimo put koji vodi k tebi. Po Kristu Gospodinu našemu.