Nedjeljna Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Čitanje Knjige proroka Amosa (Am 6, 1a.4 – 7): Ovo govori Gospodin svemogući: »Jao bezbrižnima na Sionu i spokojnima na samarijskoj gori! Ležeći na bjelokosnim posteljama, na počivaljkama izvaljeni, jedu janjad iz stada i telad iz staje; deru se uza zvuk harfe, izumljuju glazbala ko David, piju vino iz vrčeva i mažu se najfinijim uljem, al za slom Josipov ne mare. Stog će prvi sad biti prognani; umuknut će veselje raskošnika.« Riječ Gospodnja.

Psalam – Pripjev: Hvali, dušo moja, Gospodina! (Ps 146,6c-10)

1. On ostaje vjeran dovijeka, potlačenima vraća pravicu, a gladnima kruha daje.
2. Gospodin oslobađa sužnje, Gospodin slijepcima oči otvara. Gospodin uspravlja prignute, Gospodin ljubi pravedne.
3. Gospodin štiti pridošlice, sirote i udovice podupire, a grešnicima mrsi putove. Gospodin će kraljevati dovijeka, tvoj Bog, Sione, od koljena do koljena.

Drugo čitanje – Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju (1 Tim 6, 11-16): Božji čovječe! Teži za pravednošću, pobožnošću, vjerom, ljubavlju, postojanošću, krotkošću! Bij dobar boj vjere, osvoji vječni život na koji si pozvan i radi kojega si dao ono lijepo svjedočanstvo pred mnogim svjedocima! Zapovijedam pred Bogom koji svemu život daje i pred Kristom Isusom koji pred Poncijem Pilatom posvjedoči lijepo svjedočanstvo: čuvaj zapovijed, neokaljano i besprijekorno, do pojavka Gospodina našega Isusa Krista. Njega će u svoje vrijeme pokazati On, Blaženi i jedini vladar, Kralj kraljevâ i Gospodar gospodarâ, koji jedini ima besmrtnost, prebiva u svjetlu nedostupnu, koga nitko od ljudi ne vidje niti ga vidjeti može. Njemu čast i vlast vjekovječna! Amen. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja: Isus Krist, premda bogat, posta siromašan, da se vi njegovim siromaštvom obogatite (2 Kor 8, 9).

Evanđelje – Čitanje svetog Evanđelja po Luki (Lk 16, 19-31): U ono vrijeme: Reče Isus farizejima: »Bijaše neki bogataš. Odijevao se u grimiz i tanani lan i danomice se sjajno gostio. A neki siromah, imenom Lazar, ležao je sav u čirevima pred njegovim vratima i priželjkivao nasititi se onim što je padalo s bogataševa stola. Čak su i psi dolazili i lizali mu čireve. Kad umrije siromah, odnesoše ga anđeli u krilo Abrahamovo. Umrije i bogataš te bu¬de pokopan. Tada u teškim mukama u pa¬klu, podiže svoje oči te izdaleka ugleda Abra¬¬ha¬ma i u krilu mu Lazara pa zavapi: ’Oče Abrahame, smiluj mi se i pošalji Lazara da umoči vršak svoga prsta u vodu i ¬rashla¬di mi jezik jer se strašno mučim u ovom pla¬¬me¬nu.’ Reče nato Abraham: ’Sinko! Sjeti se da si za života primio dobra svoja, a ¬¬tako i Lazar zla. Sada se on ovdje tješi, a ti se mu-čiš. K tome između nas i vas zjapi ¬¬pro¬va¬li¬ja golema te koji bi i htjeli prijeći ¬¬odav¬de k vama, ne mogu, a ni odatle k nama ¬prije¬laza nema.’ Nato će bogataš: ’Molim te onda, oče, pošalji Lazara u kuću oca moga. Imam petero braće pa neka im posvjedoči da i oni ne dođu u ovo mjesto muka.’ Kaže Abraham: ’Imaju Mojsija i Proroke! Njih neka poslušaju!’ A on će: ’O ne, oče Abrahame! Nego dođe li tko od mrtvih k njima, obratit će se.’ Reče mu: ’Ako ne slušaju Mojsija i Prorokâ, ne će povjerovati sve da i od mrtvih tko ustane.’« Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika

Uvod: Sestre i braćo, pomolimo se Bogu, jedinom izvoru dobra, koji želi da svi ljudi uđu u njegovo kraljevstvo.
1. Za Crkvu: da u svim vremenima i okolnostima ostane vjerna Kristovom naučavanju zauzimajući se za prava obespravljenih i odbačenih ljudi, molimo te!
2. Za sve kršćane: da obasjani Božjim svjetlom mogu jasno uvidjeti glavnu životnu zadaću, a to je uspostava sve veće pravednosti i mira među ljudima, molimo te!
3. Za sve ljude: da budu svjesni kako je Bog stvorio zemaljska dobra na korist svima, te da ne budu sebični i neosjetljivi za potrebe svoje braće, molimo te!
4. Za narode koji žive u siromaštvu i oskudici: da im bogati ljudi i razvijene zemlje i narodi pomognu da zadobiju svoje ljudsko dostojanstvo, molimo te!
5. Za sve nas nazočne na ovoj svetoj misi: da u skladu s Božjim planom spasenja živimo u jednostavnosti duha i tijela, molimo te!
6. Za sve naše pokojne: da im ti, Gospodine, budeš vječna nagrada na nebesima za sva dobra koja su tijekom svoga života učinili, molimo te!
Molitva: Svemogući Bože, usliši nam molitve i pomozi da uvijek ži¬vimo dostojni dara spasenja koje si nam podario. Po Kristu, Gospodinu našem.