Misna čitanja i Molitva vjernika

Prvo čitanje – Početak Djela apostolskih (Dj 1, 1-11): Prvu sam knjigu, Teofile, sastavio o svemu što je Isus činio i učio do dana kad je uznesen pošto je dao upute apostolima koje je izabrao po Duhu Svetome. Njima je poslije svoje muke mnogim dokazima pokazao da je živ, četrdeset im se dana ukazivao i govorio o kraljevstvu Božjem. I dok je jednom s njima blagovao, zapovjedi im da ne napuštaju Jeruzalema, nego neka čekaju obećanje Očevo »koje čuste od mene: Ivan je krstio vodom, a vi ćete naskoro nakon ovih dana biti kršteni Duhom Svetim«. Nato ga sabrani upitaše: »Gospodine, hoćeš li u ovo vrijeme Izraelu opet uspostaviti kraljevstvo?« On im odgovori: »Nije vaše znati vremena i zgode koje je Otac podredio svojoj vlasti. Nego primit ćete snagu Duha Svetoga koji će sići na vas i bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje.« Kada to reče, bî uzdignut njima naočigled i oblak ga ote njihovim očima. I dok su netremice gledali kako on odlazi na nebo, gle, dva čovjeka stadoše kraj njih u bijeloj odjeći i rekoše im: »Galilejci, što stojite i gledate u nebo? Ovaj Isus koji je od vas uznesen na nebo isto će tako doći kao što ste vidjeli da odlazi na nebo.« Riječ Gospodnja.

Psalam – Pripjev: Uzlazi Bog uz klicanje, Gospodin uza zvuke trublje! (Ps 47, 2-3.6-9)
1. Narodi svi, plješćite rukama, kličite Bogu glasom radosnim. Jer Gospodin je to – svevišnji, strašan, kralj velik nad zemljom svom.
2. Uzlazi Bog uz klicanje, Gospodin uza zvuke trublje. Pjevajte Bogu, pjevajte,
pjevajte kralju našemu, pjevajte!
3. Jer on je kralj nad zemljom svom, pjevajte Bogu, pjevači vrsni! Bog kraljuje nad narodima, stoluje Bog na svetom prijestolju.

Drugo čitanje – Čitanje Poslanice Hebrejima (Heb 9, 24-28; 10,19-23): Krist ne uđe u rukotvorenu svetinju, protulik one istinske, nego u samo nebo: da se sada pojavi pred licem Božjim za nas. Ne da mnogo puta prinosi samoga sebe kao što veliki svećenik svake godine ulazi u svetinju s tuđom krvlju; inače bi bilo trebalo da trpi mnogo puta od postanka svijeta. No sada se pojavio, jednom na svršetku vjekova, da grijeh dokine žrtvom svojom. I kao što je ljudima jednom umrijeti, a potom na sud, tako i Krist: jednom se prinese da grijehe mnogih ponese, a drugi će se put – bez obzira na grijeh – ukazati onima koji ga iščekuju sebi na spasenje. Imamo dakle, braćo, slobodan ulaz u svetinju po krvi Isusovoj – put nov i živ što nam ga on otvori kroz zavjesu, to jest svoje tijelo; imamo i velikog svećenika nad kućom Božjom. Pristupajmo stoga s istinitim srcem u punini vjere, srdaca škropljenjem očišćenih od zle savjesti i tijela oprana čistom vodom. Čuvajmo nepokolebljivu vjeru nade jer je vjeran onaj koji dade obećanje. Riječ Gospodnja.

Pjesma prije evanđelja: Pođite i učinite mojim učenicima sve narode, govori Gospodin; ja sam s vama u sve dane – do svršetka svijeta.(Mt 28, 19a.20b)

Evanđelje – Svršetak svetog Evanđelja po Luki (Lk 24, 46-53): U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Ovako je pisano: ’Krist će trpjeti i treći dan ustati od mrtvih, i u njegovo će se ime propovijedati obraćenje i otpuštenje grijeha po svim narodima počevši od Jeruzalema.’ Vi ste tomu svjedoci. I evo, ja šaljem na vas obećanje Oca svojega. Ostanite zato u gradu dok se ne obučete u silu odozgor.« Zatim ih izvede do Betanije, podiže ruke pa ih blagoslovi. I dok ih blagoslivljaše, rasta se od njih i uznesen bî na nebo. Oni mu se ničice poklone pa se s velikom radosti vrate u Jeruzalem te sve vrijeme u Hramu blagoslivljahu Boga. Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika – Uvod: Krist Gospodin svojim je uskrsnućem uzašao u slavu Očevu da bi nama pripravio mjesto u vječnosti. S pouzdanjem zazovimo Krista Gospodina,…
1. Ti si pred očima učenika uzašao u slavu neba: daj da Crkva, zajednica tvojih vjernika, radosno živi dar vječnosti te svijetu pruža ljepotu tvoga kraljevstva, molimo te.
2. Ti si svoj narod povjerio službi pastira: rasvijetli ih svojim Duhom da budu mudri učitelji i požrtvovni predvodnici tvoje Crkve na putu kroz svijet, molimo te.
3. Ti si iz trpljenja i smrti uzdignut u novi život: rasvijetli svjetlom vječnosti patnje onih koji trpe i pomozi im sačuvati radost života, molimo te.
4. Ti si prije uzašašća k Ocu svoje učenike učvrstio u vjeri: obnovi vjeru ove svoje zajednice; daruj nam pouzdanje u tebe i usmjeri nam život putem spasenja, molimo te.
5. Ti si svima koji vjeruju pripravio mjesto u vječnosti: primi u nebesko blaženstvo sve naše pokojne, molimo te.
Molitva: Gospodine Isuse Kriste, svojim uzašašćem k Ocu postao si na nov način prisutan među nama. Rasvijetli nam pogled vjere da uvijek umijemo prepoznati tvoju blizinu te naš život bude put k slavi koju si nam pripravio. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.